W dniu 27.12.2021 r. opublikowana została aktualizacja systemu Płace i Kadry Wapro Gang o numerze 8.70.4.

Aktualizacja wprowadza 3 główne obszary zmian:

Zmiany merytoryczne:

 1. W miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozwiązano problem z nadmiarowym raportem imiennym RCA z kodem 3000 dla uczestnika PPK.
 2. W deklaracjach PIT-11 (27), PIT-4R (12) i PIT-8AR (11) poprawiono przekazywanie danych płatnika osoby fizycznej do eFormularzy.
 3. Poprawiono pobieranie danych dla pola P 47 z umów o dzieło na deklarację PIT-11.
 4. W raporcie „Lista obecności” drukowanym przy ustawieniu parametru na 'układ poziomy – dni świąteczne i wolne oznaczone kolorem szarym’ poprawiono mechanizm tworzenia raportu dla przypadku wyboru pracowników z różnych działów.
 5. W graficznym wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a rozwiązano problem z brakiem podstawy wymiaru składek.
 6. Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621). Na mocy zmienionego artykułu 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo. Jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Zmiany dotyczą ustalenia podstawy zasiłków i wynagrodzenia chorobowego na liście podstawowej oraz zasiłków na listach umowy i projekty począwszy od list za styczeń 2022.
 7. Program dostosowano do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwanych „Polskim Ładem” (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
  1. W związku z uchyleniem art. 27b ustawy, wyłączono na listach płac i umowach zlecenia obliczanie składki zdrowotnej pomniejszającej podatek.
  1. W związku ze zmianą brzmienia art. 31 ust 3 uwzględniono w obliczeniach zaliczki na podatek ulgę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również w miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
  1. W związku z dodaniem art. 31 ust 2a ustawy do systemu wprowadzono mechanizm obliczenia tzw. „Ulgi dla klasy średniej”, która pomniejsza dochód pracownika służący do obliczenia zaliczki na podatek. Mechanizm obejmuje typy list: lista podstawowa, lista dodatkowa, premie kw. i premie roczne. Mechanizm obliczenia ulgi uwzględnia wszystkie wypłacone i zamknięte listy w danym miesiącu. W przypadku, gdy z przychodu na kolejnej liście płac wynika uzyskanie lub utrata prawa do ulgi, na danej liście wykonywana jest stosowna korekta.
  1. W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, o którym mówi dodany art. 31 ust 2u ustawy do systemu dodano kartotekę „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład. Posiada ona kontrolę czy wprowadzany okres dotyczy jednego roku.
  1. W związku z dodaniem w art. 21 ustępów 152-154 w pozycji „Inne dane -> Polski Ład” dodano kartoteki: „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci” pozwalające rejestrować oświadczenia pracowników zainteresowanych korzystaniem z tych ulg. Osobom z zarejestrowanym oświadczeniem nie jest naliczana zaliczka na podatek do kwoty przychodów w wysokości do 85 528 łącznie z tytułu wszystkich ww. ulg oraz ulgi z ust 148 dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje przychody z list płac pracowników i umów zleceń z art. 13 pkt 8.
  1. W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepobieranie zaliczek, który wynika z dodanego art. 41 ust 1c ustawy, do systemu dodano kartotekę „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład.
  1. W związku ze zmianą art. 22 ust 9 ustawy zmieniono sposób określania kosztów uzyskania przychodów dla pełniących obowiązki społeczne z ryczałtowych w kwocie 250 zł na 20% od przychodów.
  1. W związku ze zmianami art. 83 ust 1 i 2a oraz dodaniu ust 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano na listach płac i umowach zlecenia mechanizm obliczenia zaliczki na podatek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.”. Tak policzona zaliczka będzie wykorzystywana do ograniczenia składki zdrowotnej obliczonej od małych przychodów oraz przy obliczaniu składki zdrowotnej dla osób korzystających ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 148 oraz pkt. 152-154.
  1. W związku z uchyleniem art. 21 ust 15 pkt 4 ustawy osobom delegowanym, które korzystają z ulgi dla osób do 26 lat, przychód zwolniony z podatku pomniejsza się o kwotę odpowiadającej 30% diety za każdy dzień delegowania. Oznacza to, że kwota ta pomniejsza przychód służący do kontroli limitu zwolnienia w wysokości 85 528zł.

Zmiany dla Polski Ład

 1. wprowadzono szereg nowych obiektów do systemu.
  1. Dostęp do nowych karotek „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci”, „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”, „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło” umieszczono razem w jednym podmenu o nazwie „Polski Ład” dostępnym w kartotece osobowej pod opcją „Inne dane” i „Dane pracownika” na listach płac.
  1. Na potrzeby konfiguracji składników płacowych dodano wyróżnik „Składniki do podstawy ulgi dla klasy średniej” pozwalający powiększać lub pomniejszać podstawę obliczenia ulgi dla klasy średniej.
  1. W ustawieniach i parametrach firmy w kategorii „Obliczenia list płac” dodano parametr „Naliczać ulgę dla klasy średniej po przekroczeniu” pozwalający skonfigurować naliczenie ulgi dla klasy średniej w ten sposób, że przestaje ona być naliczana po przekroczeniu rocznego limitu ulgi. Ustawienie domyślne parametru – „Tak”, oznacza naliczenie ulgi dla klasy średniej nawet w miesiącach po przekroczeniu rocznego limitu ulgi

Zmiany dla Portale HR

 1. Zmieniono konfiguracje składników płacowych w celu rozwiązania problemu z poprawnym wyświetlaniem średniej wartości miesięcznej w szczegółach warunków zatrudnienia podległego pracownika widzianych przez przełożonego na karcie pracownika. Dodano dwa nowe wyróżniki w kategorii „wyróżniki portalu” na potrzeby prezentacji na portalu procentowej i kwotowej premii z angażu.
 2. W procesie synchronizacji danych dodano zabezpieczenie przed próbą wysłania dwóch umów o prace lub angaży za ten sam okres. Ponadto synchronizowane z portalem są tylko umowy i angaże które mają niezerowe ID.
 3. Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej wymiar urlopu na potrzeby synchronizacji danych z portalem. Pomniejszenie należnego urlopu na żądanie o urlop wykorzystany. Rozliczanie wykorzystanego urlopu w pierwszej kolejności z zaległego urlopu, przed urlopem należnym z danego roku
 4. Udostępniono opcję konfiguracji powiadomień użytkowników dostępną od wersji 3.0 portalu. Obecnie użytkownik może otrzymywać powiadomienia tak jak do tej pory, czyli przy każdym zdarzeniu lub wybrać opcję powiadomień zbiorczych. Dla powiadomień zbiorczych, użytkownik może wskazać porę dnia, w której będą dostarczane maile np. rano lub po południu.
 5. W uprawnieniach użytkowników portalu hr dodano pozycje pozwalające ograniczyć uprawnienia kierownika tak, aby w widokach portalu nie miał dostępu do danych o wynagrodzeniu swoich podwładnych.

Zmiany techniczne

 1. Zmieniono mechanizm generowania wydruków graficznych rozwiązując tym samym problemy z dostępem do schowka objawiający się komunikatem „cannot read from or write to the clipboard (1-1603)”. Nowy mechanizm generowania wydruków zintegrowany jest z wprowadzonym niedawno nowym mechanizmem podglądu wydruków graficznych.
 2. Wszystkim użytkownikom programu WAPRO Gang, niezależnie od konfiguracji portalu HR, udostępniono nowy mechanizm podglądu wydruku graficznego. Przy czym dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR, dostępna jest tylko dla użytkowników którzy mają skonfigurowany portal. Dzięki zintegrowaniu podglądu z nowym generatorem wydruku nie wymaga on do działania zainstalowanego programu MS Word.
 3. W oknie „Deklaracje podatkowe” umożliwiono seryjny wydruk deklaracji pit dla zaznaczonych osób oraz seryjny zapis deklaracji do pliku pdf.
 4. Umożliwiono automatycznie logowanie użytkowników WAPRO Gang do systemów „Moje Konto” i „Internetowy system zgłoszeń” za pomocą opcji w „Pulpicie informacyjnym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.