W ostatnich dniach opublikowano nowe wersje wybranych modułów Wapro ERP.

Wapro Gang 8.70.2

Zmiany techniczne:
 • W definicji szablonu importu danych z pliku wprowadzono mechanizm zapamiętywania formatu pliku xls/csv.
 • W licencjonowanym trybie przeglądania danych po wygaśnięciu licencji czasowej 365 wprowadzono mechanizm ograniczenia informacji wyświetlanej w oknach: „Listy płac”, „Wdrożenie”, „Ewidencja nieobecności”, „Ewidencja czasu pracy”, „Definicja kalendarza”, „RCP okno odczytu/modyfikacji danych”, „Deklaracje podatkowe”, „Grafik pracy” oraz w oknie „Pobrane zwolnienia elektroniczne” wprowadzono ograniczenie wyświetlanych tylko danych do daty aktywacji tego trybu.
 • Wyłączono możliwość użycia klawisza „Wybierz” w oknach kartotek definiowanych w programie, w przypadku otwarcia okna kartoteki w trybie przeglądania.
 • Uruchomiono zapisywanie zmian w rejestrze operacji dla pozycji: „Urzędy skarbowe”, „Urzędy skarbowe pracownika”, „Oddziały ZUS”, „Definicja księgowania” i „Rachunki firmy” o ile zostały zaznaczone w konfiguracji rejestru operacji.
 • W eksporcie składników list płac do pliku csv zmieniono format wartości składników na liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, z separatorem miejsc dziesiętnych w postaci przecinka.
 • Dodano rejestracje podłączenia firmy dodanej innym programem do współpracy z WAPRO Gang.
 • W mechanizmie importu eZla z ZUS PUE dodano procedurę tworzenia logów wykonywanej operacji. Informacja o sukcesie lub porażce wykonanej operacji zapisywana jest w tabeli GANG_RAPORTY_ZUS_WS_LOG.
Zmiany merytoryczne:
 • W funkcji „Kodowanie UNICODE zus” wykorzystywanej do tworzenia dokumentów ubezpieczonych ZUS dodano obsługę niemieckich znaków narodowych – Ü ü Ë ë Ä ä ß.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem deklaracji PIT w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna, która nie ma uzupełnionej daty urodzenia. Wprowadzono kontrolę braku danych oraz usuwanie z numeru NIP znaków przystankowych w deklaracjach PIT-11 (27), PIT-4R (12), PIT-8AR (11).
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 i wydruku „Karta zarobkowa (podatek)” dodano mechanizm doliczania kosztów uzyskania przychodu do wysokości doliczonej do przychodu w następnym miesiącu składki PPK pracodawcy. Mechanizm dotyczy przypadku doliczenia do przychodu składki PPK pracodawcy po zwolnieniu pracownika.
 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano procedurę tworzenia raportu imiennego ZUS RCA dla pracownika zwolnionego, który ma doliczaną do przychodu składkę PPK pracodawcy w miesiącu następnym po zwolnieniu.)
 • Zmieniono mechanizmy drukowania wydruków umów zleceń i o dzieło. Obecnie w przypadku wydruku dla kilku osób jednocześnie i wybraniu niewłaściwego typ umowy dla danej osoby, wydruk nie jest przerywany tylko jest wywoływany kolejny pracownik. W przypadku wydruku dla jednej osoby został dodany mechanizm , który w przypadku wyboru nieprawidłowego typu umowy wraca do wyboru rekordu kartoteki. Operacja jest powtarzana aż do wyboru prawidłowego typu umowy albo zamknięcia okna wyboru. Nowy mechanizm wprowadzono w wydrukach „Umowa o dzieło projekt”, „Umowa o dzieło umowa”, „Umowa o dzieło wydruk bez rachunku”, „Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem”, „Umowa zlecenie projekt”, „Umowa zlecenie umowa”, „Umowa zlecenie wydruk bez rachunku”, „Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło”.
 • W opcji „Transfer składek na PPK z miesiąca” przed uruchomieniem uproszczonego kreatora dodano kontrolę czy dana firma jest skonfigurowana w module PPK. Jeżeli nie wyświetlony zostaje stosowny komunikat.
 • Zmieniono działanie mechanizmu ustalania podstawy do zasiłku z poprzedniego miesiąca w przypadku, gdy osoba została zatrudniona w trakcie poprzedniego miesiąca. Była niezdolna do pracy w poprzednim miesiącu i została ustalona podstawa wymiaru zasiłku. W kolejnym miesiącu osoba ponownie jest niezdolna do pracy. Obecnie, zamiast ustalania nowej podstawy z pełnego miesiąca zatrudnienia do obliczeń zasiłku brana jest podstawa z poprzedniego miesiąca niepełnego miesiąca zatrudnienia.
 • W mechanizmie obliczeń podstawy do zasiłku dla umów zleceń i projektów zmieniono kryterium uwzględniania wynagrodzenia z wynagrodzenia wypłaconego na wynagrodzenie należnie. Obecnie w podstawie zasiłku uwzględniane jest wynagrodzenie należne za miesiące przed wystąpieniem niezdolności do pracy, określane na podstawie okresu listy.
 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i ZUS DRA II zmieniono działanie kontroli okresów opłacania składek na preferencyjnych zasadach. Uwzględniono przypadki korzystania z preferencyjnego ZUS (od 30% minimalnego wynagrodzenia ) po wykorzystaniu ulgi na start. Jak również przypadki korzystania z Małego ZUS Plus po wykorzystaniu ulgi na start lub opłacania składki na preferencyjnych zasadach.
Zmiany dla portalu hr:
 • Do możliwości związanych z portalem hr dodano obsługę PPK. Synchronizację list płac rozbudowano o wysyłanie danych dotyczących procentów i zapłaconych składek na PPK. Na portalu hr włączono możliwość składania wniosków „Wniosek o rezygnację z PPK”, „Wniosek o udział w programie PPK”, „Wniosek o zmianę % wpłaty dodatkowej PPK”, „Wniosek o zmianę % wpłaty podstawowej PPK” a po stronie programu definiowanie ścieżki akceptacji dla tych wniosków i mechanizm ich odbioru.
 • W portalu hr udostępniono opcję „Nieobecności zespołu”. Dodatkowa zakładka w kalendarzu pozwala użytkownikowi zapoznać się z aktualnymi nieobecnościami innych członków zespołu oraz planowymi nieobecnościami wynikającymi z wniosków urlopowych.
 • Wprowadzono ograniczenie co do częstotliwości wykonywania harmonogramów. Pojedynczy harmonogram nie może być wykonywany częściej niż co 15min.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem z portalu hr usuniętych wniosków urlopowych i kierowaniem ich do akceptacji oraz nadmiarowym wysyłaniem powiadomień związanych z usuniętymi wnioskami.
 • Na wniosku urlopowym w portalu hr dodano możliwość wskazania osoby zastępującej. Opcję włącza się poprzez parametr konfiguracyjny „Wymagaj wskazania osoby zastępującej na wniosku urlopowym” w oknie opcji „Parametry portalu”.
 • Do wykresu analizy wynagrodzeń dodano dane dotyczące wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego.
 • Uporządkowano powiązanie powodów nieobecności z typami nieobecności wykorzystywanymi przez portal hr.
 • Zmodyfikowano procedury usuwania danych z portalu. Zmiany dotyczą przypadków usunięcia przez użytkownika elementu struktury organizacyjnej, uprzednio zsynchronizowanego z portalem hr oraz usunięcia wniosku urlopowego. Dotyczą również usunięcia danych o ubezpieczeniu społecznym przed usunięciem pracownika z portalu oraz usunięcia samego pracownika.
 • Umożliwiono zmianę loginu użytkownika portalu hr. W oknie „Dane kontaktowe” odblokowano możliwość zmiany istniejącego loginu oraz dodano możliwość dodania nowego loginu od podanej daty. Procedura synchronizacji na podstawie wprowadzonych nowych danych zmienia login użytkownika w portalu hr. Zmiana loginu wymusza jednoczesną zmianę hasła na portalu. Na podany nowy login powinien zostać wysłany mail rejestracyjny. W przypadku braku tego maila należy za pomocą strony logowania zmienić hasło procedurą „Zapomniałeś hasła?”
 • W procedurze liczącej wymiar urlopu na potrzeby synchronizacji danych z portalem wprowadzono ograniczenie co do ilości dni urlopu na żądanie, które nie mogą przekraczać ilości dostępnego urlopu wypoczynkowego.
 • Wprowadzono mechanizm usuwania zapisów z kartoteki „Dane do urlopów dla portalu” oznaczonych znacznikiem „ZnD”.
 • W procedurze obliczenia wymiaru urlopu wprowadzono mechanizm oznaczający dane wysłane na portal do usunięcia w przypadku zmiany danych w programie powodujących, że osoba dla której wyznaczono wymiar urlopu wg zasad dla pierwszego roku pracy ma mieć wymiar urlopu wyznaczony wg zasad pracowników z dłuższym stażem.
 • Rozwiązano problem z błędnym wyświetlaniem dni roboczych na wniosku urlopowym za okres na jaki wystawiany jest wniosek.

Wapro Best 8.70.2

 • Wariant ODCZYT – dodany został nowy wariant programu, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
  • Wariant ODCZYT aktywowany jest w wariancie BIURO, w którym zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
  • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.
  • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
   Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
  • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;

Wapro Mobile – Mobilny handlowiec, mobilny magazynier oraz mobilny inwentaryzator o numerze 8.70.0.3 (sklep google play).

Dodano obsługę urządzeń Gen2Wave.

•             Dodano zamknięcie trybu skanowania aparatem po prawidłowym odczycie kodu oraz zwiększeniu ilości na dokumencie.

•             Dodano indywidualne konfiguracje skanerów Zebra dla każdej wersji aplikacji mobilnej oraz wyeliminowano możliwy problem z działaniem.

Aktualizacja dotyczy tylko wersji klienckiej i nie wymaga aktualizacji konsoli zarządzającej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *