W dniu 20.06.2022 r. opublikowana została nowa wersja systemu kadrowego Wapro Kadry i Płace o numerze 8.70.8. Jest to wersja wprowadzająca szereg zmian w zakresie Polskiego Ładu. Poniżej pełna lista zmian i nowości.

Zmiany techniczne

 • Zmieniono klasyfikację eZLA związanych z pobytem w szpitalu odebranych z ZUS PUE i importowanych do ewidencji nieobecności. Od 1.01.2022 dla tych nieobecności jest nadawany kod nieobecności „8” za który wypłacany jest 80% zasiłek chorobowy. Rozwiązano również problem z klasyfikacją zwolnienia eZLA wynikającego z opieki nad dzieckiem w szpitalu. Obecnie klasyfikowany jest w całości jako kod nieobecności „D” opieka nad dzieckiem. (WU)
 • Umożliwiono zmianę wysokości okna składników płacowych pracownika.
 • W związku ze zmianą stawki i kwoty ulgi podatkowej wyłączono aktualizację danych kartotek systemowych „Progi podatkowe” i „Koszty i ulgi podatkowe” poprzez mechanizm aktualizacji kartotek systemowych. Nowe wartości parametrów podatkowych wprowadzane są podczas aktualizacji wersji.

Zmiany merytoryczne

 • Dla obliczeń związanych z pakietem mobilności wprowadzono zmiany w obliczeniach podstawy wymiaru składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego z opodatkowania, podstawy składek na PPK uwzgledniających przypadek podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości minimalnej podstawy dla pracowników delegowanych. (WU)
 • W obliczeniach list płac zmieniono mechanizmy związane z obliczaniem zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Uwzględniono ulgę dla klasy średniej w dochodzie wykorzystywanym do kontroli progu podatkowego. Wyłączono przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 152–154 ustawy z mechanizmu kontroli progu podatkowego. (WU)
 • Kartotekę „Wirtualne diety dla kierowców” rozbudowano o możliwość wprowadzenia całkowitej kwoty diety w miesiącu. (WU)
 • Dodano mechanizm pakietu mobilności dla umów zleceń polegający na obliczeniu podstawy na ubezpieczenia społeczne w typie listy „Umowy” z zastosowaniem wysokości minimalnej podstawy dla pracowników delegowanych (WU)
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku włączono zasady obliczeń pracowników delegowanych dla kierowców, dla których obliczono wirtualne diety. (WU)
 • Wprowadzono nową wersję deklaracjiPIT-11 (28) zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów (WU)
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 mechanizm wyznaczania okresu z jakiego ustala się podstawę dostosowano do zmiany przepisów polegającej na ustaleniu nowej podstawy jeżeli przerwa między nieobecnościami była dłuższa niż jeden miesiąc.
 • Rozwiązano problem z ponownym ustaleniem podstawy do zasiłku po miesiącu przerwy jeżeli w poprzednim miesiącu rozliczana była nieobecność jeszcze z wcześniejszego miesiąca.
 • Do operacji „Zapisz czas przepracowany w godzinach nocnych” dodano mechanizm wyświetlający aktualnie przetwarzanego pracownika.
 • W wydrukach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)” i „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)” zmieniono sposób wyznaczania kwoty brutto i kwoty do wypłaty rozwiązując tym samym problem z wydrukami w przypadku korzystania z dodatkowych składników użytkownika utworzonych kreatorem składników.
 • W „Zaświadczenie o dochodach emeryta pracownika grupo” uwzględniono przypadek wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym po zwolnieniu pracownika.
 • Listy płac i umowy zlecenia dostosowano do zmian przepisów od 1.07.2022 wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Wyłączono naliczanie ulgi dla klasy średniej i zaliczki na podatek wg zasad na 31.12.2021r. oraz rozliczenia przesuniętej zaliczki. Do kartotek systemu wprowadzono 12% stawkę podatkową i ulgę podatkową w wysokości 300 zł. Dla list wypłaconych przed 1.07.2022 wprowadzono mechanizm wirtualnej stawki 17% i ulgi 425 zł.
 • Na podstawie ustawy o zmianie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) wprowadzono zwolnienie z podatku przychodów z zasiłków macierzyńskich dla osób do 26 roku życia (art. 21 pkt 148), powracających z zagranicy (art. 21 pkt 152), rodzica co najmniej czwórki dzieci (art. 21 pkt 153) i osób posiadających uprawnienia emerytalne (art. 21 pkt 154).
 • W procesie dodawania nieobecności dodano ostrzeżenie o wybraniu nieprawidłowego kodu nieobecności w przypadku pobytu w szpitalu. Po 1.01.2022 kodem tym powinien być kod „8”.
 • W module PPK wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które wprowadziły możliwość wcześniejszego „zapisania” pracownika do PPK, już po 14 dniach zatrudnienia.
 • Zgodnie ze zmianami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) zmieniono podstawę wymiaru składki dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana obowiązuje dla deklaracji ZUS DRA za okres 06/2022 wypełnianych od dnia1.07.2022r.

Zmiany dla Portalu HR

 • Rozwiązano problem z usuwaniem elementów struktury organizacyjnej z Portalu HR po ich usunięciu w programie. (WU)
 • Rozwiązano problem z przygotowaniem i synchronizacją danych zależności służbowych z portalem. (WU)
 • Usprawniono proces synchronizacji danych z usługą Portal HR. (WU)
 • Rozwiązano problem z brakiem stanowisk w liście pracowników w przypadku przeszeregowania.
 • W oknie konfiguracji ścieżek akceptacji zmieniono opis opcji z „Przełożony” na „Bezpośredni przełożony”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *