W dniu 02.07.2019 r. opublikowano nową wersję programu WAPRO Gang do obsługi kadr i płac w przedsiębiorstwie.

ZMIANY TECHNICZNE

Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215).

Moduł ten umożliwia rejestrację umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie:

  • rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK
  • rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat

Moduł ten jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programu WAPRO Gang jak również opcje przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.

W konfiguracji uprawnień do podstawowych operacji systemu dodano uprawnienie do uruchomienia modułu PPK.

Słownik „Kraje” rozbudowano o kod w celu przechowywania kodu kraju na potrzeby innych opcji programu. Formatki wprowadzania danych dla kartotek „Stawki diet” i „Delegowanie pracownika” dostosowano do zmiany słownika.

ZMIANY MERYTORYCZNE

W kontroli wymiaru godzinowej opieki nad dzieckiem pracownika z obniżoną normą czasu pracy (pracownik medyczny, osoba niepełnosprawna) zmieniono sposób wyznaczania ilości godzin dla pełnego etatu z danych zapisanych w kartotece angaży (Wymiar godzony pełnego etatu) na domyślne 8 godzin. Co skutkuje, że osobie przysługuje 16 godzin opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 KP w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

W mechanizmie drukowania deklaracji podatkowej IFT-1/IFT-1R dodano podpowiadanie kodu kraju na podstawie kraju zamieszkania podatnika.

W związku w przystosowaniem programu do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) wszystkie typy list płac rozbudowano o składniki przechowujące procenty składek pracodawcy i uczestnika oraz obliczone na ich podstawie składki na PPK. Składki pracodawcy zostały skonfigurowane tak, aby powiększać przychód uczestnika.

Zmodyfikowano algorytmy potrąceń urzędowych (alimentacyjnych, sądowych, komorniczych) w związku z wprowadzeniem składek PPK.

W pozycji menu „Ubezpieczenia -> Raporty miesięczne” dodano opcje „Transfer składek na PPK z miesiąca”, za pomocą której wysyła się obliczone prze program składki na PPK do modułu PPK.

Zdarzenia kadrowe rozbudowano o kontrolę przystąpienia do PPK osób spełniających warunki opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) w firmach, które przystąpiły do programu.

W pozycji menu „Raporty -> Pozostałe wydruki -> Wydruki kontrolne” dodano „Zestawienie osób na potrzeby PPK”. Zawarto w nim informacje o statusie danych osób w programie PPK z uwzględnieniem zasad opisanych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Szablony dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy dostosowano do wzorów obowiązujących od 4 maja 2019 opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

Zmiany obejmują:

  • „Kwestionariusz czysty kandydat”
  • „Kwestionariusz osob. kand. – czysty CR”
  • „Kwestionariusz czysty pracownik”
  • „Kwestinariusz osob. prac. – czysty CR”
  • „Kwestionariusz osobowy kandydata”
  • „Kwestionariusz osob. kandydata CR”
  • „Kwestionariusz osobowy pracownika”
  • „Kwestionariusz osob. pracownika CR”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *