Wersja 8.30.0 programu WAPRO JPK do obsługi Jednlitego Pliku Kontrolnego udostępniła użytkownikom możliwość wczytywania plików JPK_FA z aktualnie obowiązującego schematu.

Pobieranie danych z plików JPK_FA odbywa się przy wykorzystaniu tego samego kreatora, który służy do pobierania danych z źródłowych baz danych. Po uruchomieniu z głównego menu programu:
Start | Sekcja: Przetwarzanie etapami | Polecenie: Pobieranie danych JPK
Przetwarzanie | Sekcja: Import | Polecenie: Pobieranie danych JPK

w pierwszym kroku na ekranie wyświetlone zostaną podstawowe informacje na temat pobierania danych oraz pracy kreatora.

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

Po zapoznaniu się z nimi można zaznaczyć na ekranie opcję Nie pokazuj więcej i przy kolejnym uruchomieniu ekran powitalny zostanie pominięty. Proces rozpocznie się od wyboru źródła danych.

Wybór źródła danych

Podczas pobierania danych z pliku JPK_FA,w drugim kroku kreatora należy wybrać opcję Import z pliku XML. Na ekranie pojawi się okno systemowe eksploratora, które umożliwi wskazanie zapisanego pliku JPK_FA, który ma być źródłem danych, tak jak to zaprezentowane zostało na przykładzie poniżej:

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

Po wskazaniu źródła i przyciśnięciu przycisku Następny >, kolejny krok to wybór firmy.

Wybór firmy

W przypadku źródła danych jakim są pliki JPK, w których zawsze znajdują się dane jednej firmy, etap ten należy potraktować jako kontrolny. Wyświetlone dane pochodzą z pliku JPK_FA.

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

Jeżeli informacje są poprawne, po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator wyświetli ekran z danymi wymaganymi do utworzenia nowej pozycji w dzienniku.

Wstawianie danych o pozycji dziennika oraz zakresie importowanych danych

Również ten etap, w przypadku importy danych z pliku JPK_FA należy uznać za kontrolny, ponieważ poza numerem pozycji w dzienniku, reszta danych pochodzi z importowanego pliku JPK. Program blokuje w tym przypadku możliwość zmiany tych danych. Zgodnie z zasadą obowiązującą w programie WAPRO JPK, żadne dane nie są przez program zmieniane. Jeżeli coś jest nie w porządku, należy to zmienić w danych źródłowych, w tym przypadku w danych programu, który utworzył plik JPK_FA, z którego dane są pobierane.

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

 

Jeżeli wszystko jest w porządku, po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator przejdzie do pobierania pozostałych danych, to znaczy rejestru faktur sprzedaży VAT znajdującego się w pliku.

Pobieranie danych

Podczas pobierania danych program przeprowadza weryfikację danych zapisanych w pliku JPK_FA oraz jego strukturę pod względem zgodności z wybranym wzorem schematu JPK_FA.

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

Jeżeli plik jest niezgodny z wymaganiami schematu JPK_FA, kreator w kolejnym kroku wyświetli listę błędów. Jeżeli natomiast wszystko jest w porządku po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator zakończy pracę.

Zakończenie pracy

Zakończenie pracy kreatora polega na przyciśnięciu przycisku Zakończ na ostatnim ekranie kreatora.

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

Przeglądanie pobranych danych

Aby podejrzeć pobrane dane należy standardowo wskazać na liście programu nowo utworzoną pozycję dziennika i z głównego menu wybrać: Operacje | Sekcja: Dane | Podgląd danych. Na ekranie wyświetlone zostanie okno Podgląd danych:

WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny JPK_FA7

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *