W dniu 08.02.2018 r. pojawiły się nowe wersje programu WAPRO Fakir oraz modułu automatycznych aktualizacji WAPRO Update. Poniżej lista zmian obydwu aplikacji.

WAPRO Fakir 8.30.2:

 • Nowy wzór formularza CIT-8 wzór 25 z załącznikami;
 • Korekta VAT zg. z art. 89a i 89b ustawy o VAT – zmodernizowano działanie modułu tak, że korektę można wykonać tylko w okresie rozliczeniowym, w którym mija 150 dni. W kolejnych okresach już nie ma takiej możliwości. Obecnie aby wykonać korektę w okresie, po którym naliczono już kolejne zestawienia w module, nie ma konieczności usuwania tych zestawień i naliczania ich ponownie po dokonanej korekcie.
 • Autoryzacja przychodami – w module e-Deklaracje dodano możliwość podpisywania wysyłanych deklaracji danymi autoryzującymi. Aby korzystać z tego typu podpisu należy go wybrać w parametrach konfiguracyjnych programu;
 • Moduł Importu Dokumentów – dodano możliwość importu rejestru faktur sprzedaży z plików JPK_FA:
 • dodano nowy typ źródeł danych – Plik JPK faktury – JPK_FA. Aby utworzyć schemat księgujący import faktur z pliku JPK_FA najpierw należy utworzyć dla niego nowe źródło danych oparte na nowym typie: Plik JPK faktury – JPK_FA;
 • Szczególna procedura rozliczenia VAT – marża:
  • dodano parametr firm Obsługa procedury VAT marża. Wartość parametru:
   • TAK – umożliwia rejestrowanie dokumentów rozliczenia VAT marża, w programie dostępne są odpowiednie funkcjonalności;
   • NIE – w programie ukryte zostaną funkcjonalności umożliwiające rozliczanie VAT marża;

Parametr ma wpływ wyłącznie na ergonomię pracy programu. Zmiana wartości parametru na NIE powoduje wyłącznie ukrycie niepotrzebnych funkcjonalności w programie, nie wpływa na ewentualne zapisane wcześniej dane.

 • w programie dodano możliwość rozliczania transakcji / procedur VAT marża. Dodany został słownik transakcji VAT marża, z każdą zarejestrowaną w słowniku pozycją można wiązać faktury sprzedaży VAT marża oraz dokumenty nabyć towarów i usług. Na tej podstawie program ustala całkowitą marżę oraz wynikającą z niej kwotę podatku VAT. Po zatwierdzeniu takiej transakcji jest ona wprowadzana do rejestru sprzedaży VAT.
  Dokument rozliczenia VAT marża pozwala na wiązanie z nim wszystkich dokumentów w okresie rozliczania transakcji VAT marża. W momencie kiedy zarejestrowane są wszystkie dokumenty, czyli kiedy można ustalić marżę, dokument można zatwierdzić a tym samym zarejestrować w ewidencji VAT.
 • Kompensata rozrachunków – dodano możliwość wydruku rozliczonych rozrachunków bez dokumentu kompensaty;
 • wariant Budżet
  • dodano dokument Upomnienie;
  • jeżeli w parametrach firmy zdefiniowana jest jednostka nadrzędna, w nagłówkach not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeniach sald dodano dane jednostki nadrzędnej;

WAPRO Update 8.30.2:

 • Konfiguracja programu:
  • Poszerzono możliwości konfiguracji automatycznych instalacji aktualizacji. W miejscu parametru Automatyczna instalacja aktualizacji, który umożliwiał włączenie lub wyłączenie wszystkich aktualizacji, powstała grupa parametrów o nazwie Automatyczna instalacja aktualizacji zawierająca trzy nowe parametry:
   • Wyłącz – wyłącza automatyczne aktualizacje;
   • Tylko aktualizacje bazodanowe – automatycznie instalowane będą tylko aktualizacje bazodanowe.
    Uwaga – Jeżeli jako pierwszy w pakiecie aktualizacji będzie plik innego typu, taki pakiet zostanie pominięty;
   • Wszystkie – automatycznie instalowane będą wszystkie aktualizacje;
  • Dodano nową grupę parametrów Uprawnienia do instalacji aktualizacji:
   • Niewymagane – podczas instalowania aktualizacji programów nie będą wymagane żadne Każdy użytkownik systemu Windows będzie mógł zainstalować aktualizacje zgodnie z ustawieniem w grupie Automatyczna instalacja aktualizacji
   • Logowanie do serwera – instalacja aktualizacji będzie wymagać zalogowania się do serwera;
   • Uprawnienia administratora – instalacja aktualizacji będzie wymagać uprawnień administratora systemu;
  • Dodany został nowy parametr Wyłącz powiadomienia o błędach podczas instalacji – zaznaczenie opcji spowoduje, że takie powiadomienia nie będą wyświetlane, tak aby nie zakłócać pracy użytkownikom, którzy nie zajmują się administrowaniem systemu;
  • Dodany został nowy parametr Uruchamiaj WAPRO Update przy starcie systemu – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że każdorazowo po uruchomieniu systemu Windows zostanie uruchomiony również program WAPRO Update;
 • W programie dodano opcjonalną możliwość aktualizacji programów z dowolnego konta w systemie Windows. W konfiguracji programu powinny być zaznaczone opcje:
  • Uprawnienia do instalacji aktualizacji równe Niewymagane
  • Automatyczna instalacji aktualizacji równe Wszystkie

Sugerujemy zaznaczenie również parametru Uruchamiaj WAPRO Update przy starcie systemu.

 • Historia zainstalowanych aktualizacji – rozbudowano listę wyboru programów. Na liście obecnie pojawiają się wszystkie programy zainstalowane w systemie, które mają aktualną licencję, nawet jeżeli nie zostały w nich zainstalowane jeszcze żadne aktualizacje;
 • Okno Konfiguracja – zmieniono sposób wyświetlania parametrów na listę wartości. Parametry grupowane są w sekcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *