W dniu 01.03.2018 r. ukazała się nowa wersja systemu kadrowo płacowego WAPRO Gang. Wersja wprowadza bardzo dużo zmian – lista poniżej.

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zwiększono obszar przeznaczony na zmienne lokalne co powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia komunikatu „Wyczerpał się obszar przeznaczony na dane. Uruchom ponownie program i zgłoś problem producentowi. LastPointData=xxxx”
 • Usunięto przyczynę pojawiania się komunikatu „Z podzapytania została zwrócona więcej niż 1 wartość …” podczas aktualizacji kartotek systemowych w przypadkach, gdy baza danych jest jednocześnie związana licencjami klienckimi kilku programów.
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.30.2.
 • Wymieniono moduł e-Dokumenty służący do obsługi e-deklaracji oraz archiwum dokumentów na wersję 8.30.2.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W obliczeniach podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego poprawiono proporcjonalne uwzględnianie ulgi podatkowej przy obliczeniu kwoty zasiłku netto, gdy zasiłek macierzyński za część miesiąca jest wypłacany przez płatnika składek albo zaliczka na podatek dochodowy nie jest obliczana i pobierana.
 • W obliczeniach dochodu służącego do wyznaczenia zaliczki na podatek, do której ogranicza się składkę zdrowotną, uwzględniono zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r poz. 2175). W typie listy „Lista ZFŚS” zwiększono kwotę wolną od podatku z 380zł na 1000zł.
 • Zmieniono limit kosztów autorskich z połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, na pełną kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Zmianę wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r poz. 2175).
 • W raporcie „Wydruk rotacji pracowników” uwzględniono przypadek zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku liczonej dla zleceniobiorców na liście „Umowy” uwzględniono przychód z umów zleceń zarejestrowany w opcji „Zawieranie umów cywilno prawnych”. Przychód ten jest wliczany do podstawy zasiłku z danego miesiąca, jeżeli okres wykonywania umowy obejmuje miesiąc wypłaty zasiłku.
 • W typie listy „Umowy” dodano mechanizm obliczający świadczenie rehabilitacyjne dla zleceniobiorców. W kartotece „Ewidencja nieobecności dla umów” do słownika służącego do wypełniania pola „Powód nieobecności” dodano pozycję „321 -świadczenie rehabilitacyjne z ub. chorobowego” i „322 – świadczenie rehabilitacyjne z ub. wypadkowego”.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352) wprowadzono nowe wersje PIT-11(23), PIT-4R (7), PIT-8AR (6), PIT-8C (8), IFT-1/IFT-1R (13). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2018r.
 • Wydruk „Pomocniczej deklaracji PIT-4R” dostosowano do deklaracji PIT-4R w wersji 7.
 • Wprowadzono nową wersję elektronicznej deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2018/02/23/5077/), obowiązującej dla przychodów od 1.01.2018.
 • W raporcie „Bilans czasu pracy” wprowadzono przeliczanie sumy minut w kolumnie „Nominał” na godziny. W ten sposób rozwiązano problem z przekroczeniem formatu wyświetlania minut w tej kolumnie.
 • W mechanizmie synchronizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne uwzględniono przypadek wypłaty w jednym miesiącu dwóch list płac rozliczających pracownika delegowanego do pracy za granicę.
 • W szablonach raportów „Nie odporowadzona skl. na zdrow. wg oddz.”, „Zestawienie obniżonych składek na ub. zdrowotne v2”, „Zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne”, „Nie odprowadzona składka na ub. zdrowotne W” i „Zestawienie obniżonych składek na ub. zdrowotne(e)” w kolumnie podstawa wymiaru składki zdrowotnej uwzględniono rozliczenia pracownika delegowanego do pracy za granicę.
 • W deklaracji IFT-1/IFT-1R wprowadzono zaokrąglenie kwot w wierszach D.2, D.4, D.5, D.6 i D.9 do 1 złotego.
 • W typie listy „Inne przychody” wyłączono obliczenia składki zdrowotnej dla osoby z tytułem ubezpieczenia „0920”.
 • Dodano parametr, za pomocą którego można określić w jaki sposób będzie określona kwota minimalnego wynagrodzenia służąca do obliczenia kwoty wolnej od potrąceń: okresu listy – zgodnie z poglądem Biura Krajowej Rady Komorniczej, daty wypłaty listy – zgodnie ze stanowiskiem Państwowa Inspekcja Pracy. Ustawienie parametru jest ważne dla list za grudzień, wypłacanych w styczniu następnego roku. Przy ustawieniu parametru na wartość „okresu listy” jako kwota wolna od potrąceń przyjmowane będzie najniższe wynagrodzenie z grudnia. Przy ustawieniu parametru na wartość „daty wypłaty listy” jako kwota wolna od potrąceń przyjmowane będzie najniższe wynagrodzenie ze stycznia.
 • W funkcjach „Deklaracja PIT-4” i „Deklaracja PIT-8A” dotychczasowe ich działanie zamieniano na wywołanie odpowiednio „Pomocniczej deklaracji PIT-4R” i „Pomocniczej deklaracji PIT-8AR”.
 • W obliczeniach dochodu w deklaracji PIT-11 od przychodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych uwzględniono koszty uzyskania przychodów.
 • W obliczeniach „Deklaracja IFT-1/IFT-1R” usunięto przyczynę sumowania wartości w przypadku, tworzenia deklaracji dla więcej niż jednej osoby.
 • W obliczeniach stawki za godzinę na potrzeby wyznaczania „Wynagrodzenie za turnus rehab. i badania spec.” uwzględniono przypadek osób, których wymiar godzinowy pełnego etatu jest inny niż 8 godzin.
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków zaświadczeń „Zaświadczenie pracodawcy dla OPS”, „Zaświadczenie OPS dla umów cyw.-prawn.”, „Zaświadczenie pracodawcy dla umów cyw.-prawn.”.
 • W raportach: „Zaświadczenie pracodawcy” i „Zaświadczenie pracodawcy bez dochodu” dodano informację o dobrowolnych potrąceniach pracownika. Informację można włączyć ustalając na „Tak” wartość parametru „W zaświadczeniu pracodawcy potrącenia dobrowolne” z kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *