W dniu 27.04.2021 r. opublikowano nową wersję programu do prowadzenia kadr i płac Wapro Gang.

Poniżej lista zmian i nowości jakie znajdziecie Państwo w najnowszej wersji.

Zmiany merytoryczne:

 • W module PPK rozbudowano procedurę importu danych firm i uczestników o zmianę statusu uczestnika na zarejestrowany po uzyskaniu 3 miesięcznego stażu wynikającego z kolejno zawieranych umów o prace lub umów zlecenia.
 • W procedurze określającej okres z jakiego mają być pobierane składniki wynagrodzenia na potrzeby „Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3” uwzględniono nieobecność o kodzie E.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracjiPIT-11(27) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2432). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2021r.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznej deklaracji PIT-11 (wzór schematu 2021/03/04/10477) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2021.
 • W związku z rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z.w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 318, 972) rozbudowano mechanizm deklaracji pomocniczych PIT-4R i PIT-8AR oraz kartotek „Zaliczki na podatek dochodowy” i „Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy” o możliwość zaznaczenia przesunięcia terminu przekazania zaliczki w dowolnym miesiącu roku.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(12)i PIT-8AR(11) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 420). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2021/04/02/10568) i PIT-8AR (wzór schematu 2021/04/02/10564) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2021r.
 • W wydruku „Zestawienie osób na potrzeby PPK” wprowadzono następujące modyfikacje. W przypadku, gdy na dzień tworzenia wydruku firma nie przystąpiła do PPK wykonywanie raportu jest przerywane po wyświetleniu ostrzeżenia. Osoby zwolnione przed przystąpieniem firmy do PPK są pomijane. W raporcie uwzględniono osoby zwolnione, które powinny przystąpić do PPK przed zwolnieniem. Ponadto usunięto przyczyny pojawiania się komunikatu „Brak informacji w module PPK” i statusu „Nieokreślony”.
 • W raportach ZUS RUD, ZUS RIA, ZUS ZSWA zmieniono parametr pozwalający zapisać pliki transferowe do innego katalogu niż domyślny. Obecnie wykorzystany jest parametr „Katalog eksportowy do Płatnika”.
 •  W treści skierowań na badania zmieniono odwołanie do właściwego dziennika ustaw zawierającego podstawę prawną.
 • W operacjach dodano nowa operację grupową „Grupowe wprowadzanie przeszeregowań umów okresowych”. Za jej pomocą można zaktualizować kwotę lub stawkę umowy jeżeli istnieje umowa rozpoczynająca się od podanej daty lub wprowadzić kolejna umowę jeżeli data zawiera się w okresie istniejącej umowy.
 • Dodano możliwość tworzenia zgłoszenia umowy o dzieło ZUS RUD dla danej umowy wprost z kartoteki „Umów cywilno prawnych”, „Umów okresowych” lub „Umów okresowych do projektów”. Odpowiednia opcja znajduje się na oknie wprowadzania/modyfikacji danych.
 • Rozbudowano proces przekazywania składek na PPK z programu WAPRO Gang do modułu PPK o możliwość transferu kolejnego zestawu składek za ten sam miesiąc. W przypadku wysłania do instytucji finansowej składek z jednej lub kilku list, a następnie naliczenie listy kolejnej za ten sam miesiąc operacja „Transfer składek na PPK z miesiąca” doda kolejne zapisy rejestrujące nie wysłane kwoty składek. Na podstawie tych zapisów procedura „Eksportu” składek z PPK utworzy plik z dodatkowymi składkami na PPK.

Zmiany techniczne

 • Rozwiązano problem z eksportem schematów księgowania do plików xml.
 • Rozwiązano problem z użyciem liter „v” i „V” w haśle osoby służącej do szyfrowania pasków e-mail.
 • Umożliwiono w kartotece „Rachunki firmy” umożliwiono wprowadzenie zagranicznego rachunku bankowego, który nie spełnia standardu NRB 26 znaków.
 • W mechanizmie dodawania nowego użytkownika programu ustawiono zgodę na telemetrię jako wartość domyślną.
 • W oknie definiowania grafików/kalendarzy dodano możliwość kopiowania danych zaznaczonego roku lub miesiąca do kalendarza w innej firmie. Dodatkowo umożliwiono grupowe wypełnianie kalendarzy wg wzorca tygodniowego. [BIURO]
 • Do mechanizmu Importu pracowników z arkuszy Excel dodano mechanizm uzupełniania wpisów w „Grafiki pracy – Historia zmian”, czyli tworzenie powiązania kalendarza z pracownikiem. Mechanizm działa jeżeli podczas importu osoby istnieje kalendarz o podanym identyfikatorze.
 • Informację o braku możliwości importu zwolnienia lekarskiego pobranego z ZUS PUE z powodu istnienia w ewidencji nieobecności innego zapisu rozbudowano o imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której problem dotyczy. Umożliwiono eksport tej informacji do pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.