W dniu 20.09.2019 r. opublikowana została nowa wersja WAPRO Gang – systemu do zarządzania kadrami i płacami.

Wersja oznaczona jest numerem 8.41.4 i wprowadza następujące zmiany.

Zmiany techniczne

 • Do pulpitu informacyjnego dodano opcję „Moje konto WAPRO ERP”, za pomocą której użytkownik może zamawiać nowe wersje programu, kupować nowe produkty i usługi oraz zarządzać swoimi licencjami
 • W konfiguracji uprawnień „Podstawowe operacje systemu” dodano pozycję umożliwiająca nadanie uprawnień do opcji „Moje konto ERP

Zmiany merytoryczne

 • Włączono naliczanie zaliczki na podatek od świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) dla osób do 26 lat
 • Na wydruku „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia” poprawiono datę obowiązywania zwolnienia dla osób urodzonych w 1993 roku
 • Dla osób do 26 roku, które korzystają ze zwolnienia z naliczenia zaliczki na podatek wyłączono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów przy zachowaniu ograniczenia składki zdrowotnej do kwoty podatku policzonej łącznie z kosztami. Wyłączono również wykazywanie składki zdrowotnej odliczanej od podatku w przypadku zastosowania zwolnienia. Zmiany dotyczą typów list płac i kartoteki „Umowy cywilno-prawne
 • W mechanizmie kontroli kwoty, do której ograniczone są koszty autorskie pracowników obliczane na liście podstawowej uwzględniono kwotę przychodu zwolnionego od podatku dla osób do 26 roku życia. (Art. 22 ust 9aa ustawy PDOF)
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 (24) wyłączono: przychód zwolniony od zaliczki na podatek osób do 26 roku życia, składki na ubezpieczenie od przychodu zwolnionego, koszty uzyskania przychodów oraz składki zdrowotne pomniejszającej podatek z wszystkich typów list płac i umów zleceń
 • Zmieniono definicję funkcji „Wprowadzenie kwot umów” w celu rozwiązania problemów z obliczeniem podatku gdy umowa zawierana jest od kwoty netto oraz podpowiadaniem danych innej umowy w przypadku użycia F5 wylicz dla osób do 26 lat zwolnionych z podatku
 • Zgodnie z Art. 21 ust 15 pkt 4 ustawy PDOF dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia od podatku będących jednocześnie pracownikami delegowanymi wyłączono zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej 30% diety z tytułu podróży służbowej
 • W wydruku zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 rozwiązano problem z drukowaniem kwot wynagrodzeń za okresy, w których na listach płac nie było podziału na podstawę wymiaru na ubezpieczenie chorobowe i podstawę wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe
 • W opcji „Wyrejestrowanie ubezpieczonego” pominięto konieczność wypełnienia „Kodu wygaśnięcia / trybu rozwiązania stosunku pracy” i „Kod podstawy prawnej” w przypadku gdy kod wyrejestrowania równa się „600 – inna przyczyna wyrejestrowania
 • W mechanizmie zdarzeń kadrowych dotyczących badań lekarskich uwzględniono przypadek ponownego zatrudnienia pracownika po okresie dłuższym niż 30 dni. Pracownik musi wtedy wykonać ponownie badania lekarskie
 • Wprowadzono zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1709. W wydrukach świadectw pracy zmieniono treść pouczenia dotyczące okresu złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa z 7 na 14 dni.
 • W wydrukach oświadczeń pracownika zmieniono treść punktu 3 dotyczącego przelewu wynagrodzenia na ROR
 • W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” wprowadzono mechanizm podpowiadania ostatnich danych podczas dodawania nowego zapisu
 • W raporcie „Zestawienie osób na potrzeby PPK” wprowadzono zmiany dotyczące pracowników, u których ustało zatrudnienie
 • W zdarzeniach kadrowych dotyczących PPK pominięto osoby nieposiadające stosunku prawnego z pracodawcą na dany dzień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.