Na stronach Rządowej Legislacji pojawił się projekt dotyczący wprowadzenia krajowego systemu e-Faktur.

Projekt zakłada wprowadzenie krajowego systemu e-faktur, które pozwalałyby korzystać z tzw. faktur ustrukturyzowanych. Faktury te mogłyby funkcjonować obok istniejących w obiegu faktur papierowych oraz elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane traktowane również byłyby jako faktury elektroniczne.

Projekt zakłada wejście w życie systemu z dniem 1 października 2021 r. W założeniach projektu możemy przeczytać, że ustawodawca zakłada, iż już w 2021 roku 10% podatników zdecyduje się na dołączenie do systemu KSeF. Tempo 10% przyrostu ma zostać utrzymane i w 2027 roku ma osiągnąć 70%.

Projektowana ustawa póki co ma charakter fakultatywny, dodatkowo zakłada ona, że stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Akceptacja taka będzie mogła odbywać się przez API czyli z systemu ERP, użytkownik (o ile producent zaimplementuje taką funkcję). Dla użytkowników nie posiadających takiej funkcji w swoim systemie ERP będzie taka możliwość np. przez aplikację e-Mikrofirma.

Dostęp

Użytkownicy, którzy przystąpią do wymiany danych w systemie KSeF, będą za pośrednictwem API mogli komunikować się ze swoją aplikacją ze swojego systemu ERP. Aby komunikacja mogła się odbyć użytkownik będzie musiał się uwierzytelnić. Z API będzie można pobrać dokumenty w formacie XML lub skonwertowane pojedynczo lub w paczkach do postaci PDF. Ustawodawca przewiduje również zastosowanie systemu uprawnień, który umożliwiał będzie wystawianie faktur w imieniu podatnika lub udostępnienie ich dla np. biura rachunkowego.

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność z automatu otrzymują uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF (w oparciu o bazę CEIDG) W przypadku innych podmiotów wymagane jest złożenie powiadomienia do naczelnika urzędu. Zawiadomienie takie powinno zawierać informacje jakie podmioty mają mieć dostęp do KSeF w celu wystawienia faktury. Mowa tu o wystawianiu faktur w czyimś imieniu np. pracownik biura rachunkowego w imieniu biura.

Osoby logujące się do platformy będą musiały uwierzytelniać się w systemie za pośrednictwem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Na ten moment nie przewiduje się uwierzytelniania za pomocą danych uwierzytelniających.

Dokumenty

Wszystkie dokumenty (pierwotne oraz korekty) otrzymują techniczny numer nadany przez usługę. W dniu nadania takiego numeru dokument traktowany jest jako wystawiony a zarazem otrzymany przez odbiorcę. Techniczny numer nie zastępuje jednocześnie numeru wynikającego z puli numeracji systemu ERP (art. 106e ust 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Jak podkreśla ustawodawca założeniem systemu jest uproszczenie weryfikacji przez organy podatkowe prawidłowości rozliczania podatku VAT.

System KSeF nie przewiduje również wystawiania not korygujących, ich wystawianie odbywać się będzie zgodnie z art 106k ust. 1-4 ustawy o VAT czyli poza systemem KSeF.

Usługa ma przechowywać dokumenty przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. W związku z tym, że organy podatkowe będą posiadały natychmiastowy dostęp do dokumentów podatnika zwalania to podatników z obowiązków przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Duplikaty

Ustawodawca zakłada, że faktury ustrukturyzowane nie mogą zaginąć (zapisywane są w chmurze systemu KSeF) w związku z powyższym nie istnieje do nich zastosowanie dotyczące duplikatów (art. 106l ustawy o VAT).

Zachęty

W rozporządzeniu znalazły się zapisy w formie marchewki dla podatników. Jednym z nich jest propozycja skróconego tj. 40 dniowego terminu zwrotu podatku VAT dla podatników spełniających wszystkich warunków:

  • podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem KSeF w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego ubiega się o zwrot VAT
  • podmiot przez 12 miesięcy poprzedzających (bez przerw) był zarejestrowany jako podatnik VAT
  • w poprzedzających 12 miesiącach podatnik posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarte w wykazie, w którym mowa w art. 96 ust. 1
  • kwota podatku/różnicy nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3000 zł.

Podmiot chęć otrzymania wcześniejszego zwrotu zrealizuje przez wyrażenie takiej deklaracji w formie odpowiedniego znacznika w deklaracji JPK_VAT).

KSeF na tle innych krajów OECD/UE

System KSeF wzorowano na innych systemach znanych z krajów OECD/UE. Jako rozwiązania z innych krajów można wyróżnić

  • Sistema di interscambio (SdI) platforma wprowadzona we Włoszech i rozwijana od 2007 roku (przepisy od 2004). Początkowo system służył do wymiany danych z podmiotami publicznymi. W latach 2014-15 udostępniono go do wymiany pomiędzy podmiotami prywatnymi (B2B/B2C)
  • Portugalia wprowadziła obowiązek raportowania w 2007 roku w oparciu o SAF-T. Standard Audit File for Taces Purposes – standard OECD zaproponowany w 2005 roku)
  • Hiszpania obowiązek stosowania faktur elektronicznych w administracji publicznej wprowadziła w 2015 roku

Będziemy monitorować rozwój sytuacji oraz publikowane dokumenty i na bieżąco planować prace w tym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.